Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty NaukoweZalecenia dla Autorów przygotowujących artykuł do Zeszytów Naukowych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Zalecenia wstępne

 1. Redakcja Zeszytów Naukowych WWSI przyjmuje artykuły w języku polskim lub angielskim.
 2. Wersje elektroniczne artykułu w formacie MS Word oraz PDF należy przesłać, jako załączniki pocztą elektroniczną na adres redakcji Zeszytów Naukowych WWSI (redakcja@wwsi.edu.pl). 
 3. Artykuł powinien zawierać:
  • Tytuł w języku polskim i angielskim;
  • Nazwiska i imiona autorów;
  • Afiliacje wszystkich autorów;
  • Adres poczty elektronicznej głównego autora;
  • Streszczenie w języku polskim i angielskim, zawierające nie więcej niż 100 słów;
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
 4. Redakcja prosi autorów, aby nie używali tzw. miękkich enterów (Shift+Enter), gdyż to utrudnia późniejsze łamanie tekstu!

Zalecenia dotyczące sposobu formatowania tekstu:

 1. Struktura artykułu powinna być logiczna i spójna.
  • Tekst artykułu powinien być logicznie podzielony na rozdziały i podrozdziały – do tego celu warto stosować system nagłówków;
  • Tekst powinien być przygotowany w formacie programu MS-Word: czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia pojedyncza, tekst powinien być wyjustowany;
  • Nie należy stosować funkcji dzielenia wyrazów;
  • Tekst winien zawierać wyraźnie zaznaczone formatowania (wytłuszczenia, kursywa, itp.) świadczące o randze poszczególnych treści.
  • Zaleca się, aby w treści artykułu unikać formy w pierwszej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej, a zamiast tego używać formy bezosobowej. Np. zamiast „Przeprowadziliśmy badania symulacyjne”, lepiej napisać „Zostały przeprowadzone badania symulacyjne”.
 2. Wzory i równania należy przygotować z wykorzystaniem kreatora równań.
  • Wzory powinny być umieszczone na środku strony;
  • Po prawej stronie wzoru przy krawędzi strony powinien znajdować się numer wzoru umieszczony w nawiasach okrągłych:

   E=mc2

   (1)
  • Odwołania do wzorów w tekście artykułu powinny odbywać się przez przywołanie numeru wzoru w nawiasach okrągłych. Dla przykładu, (1) przedstawia znaną formułę opisującą równoważność energii i masy.
 3. Grafika (rysunki, wykresy, zdjęcia) powinny być przygotowane z myślą o tym, że będą musiały być przystosowane do formatu B5.
  • Pod rysunkiem powinien znajdować się numer rysunku wraz z podpisem.
 4. Tabele należy budować z myślą o tym, że w druku długość wiersza wynosi 14,2 centymetrów. Jeżeli tabela ma wiele kolumn, można ją umieścić na stronie zorientowanej poziomo.
  • Zaleca się stosowanie w tabeli czcionki o rozmiarze 10 pkt. Tekst w główce tabeli powinien być wyśrodkowany zarówno w pionie, jak i w poziomie, zaś tekst w tabeli powinien być wyrównany do lewej (niejustowany).
  • Nad tabelą powinien znajdować się numer tabeli wraz z podpisem.
 5. Numerowana lista pozycji bibliograficznych cytowanych w artykule powinna być umieszczona na końcu artykułu w kolejności cytowania (Uwaga: nie należy pozycji bibliograficznych umieszczać w przypisach!). Zachęca się do korzystania z wbudowanego stylu bibliografii IEEE 2006 dostępnego w edytorze MS Word (np. w wersjach Office 2007 oraz 2010). Jako ilustracja użycia tego stylu posłuży odwołanie do przykładowej bibliografii przedstawionej na końcu tej instrukcji.
  • Odwołania do literatury powinny być umieszczone w nawiasach kwadratowych. Przykładowe odwołanie [1] odnosi się do książki. Tymczasem odwołanie [2] wskazuje na artykuł w czasopiśmie. Pozycja [3] wskazuje na stronę internetową. Ponieważ strony internetowe mogą ulegać zmianie, należy podać datę dostępu do strony.
  • Wszystkie pozycje z listy bibliograficznej powinny być cytowane w tekście, w przeciwnym przypadku zostaną one przez Redakcję Zeszytów usunięte z listy.

Wymagania dotyczące standardów etycznych

 • W przypadku, gdy artykuł ma więcej niż jednego autora, Redakcja Zeszytów Naukowych WWSI zachęca, aby na końcu artykułu znalazła się informacja, w której autorzy określą wkład poszczególnych osób w jego powstanie.
 • Jeżeli jest to uzasadnione, należy podać źródła finansowania pracy.

Bibliografia

[1]  J. F. Nye, Physical properties of crystals, Oxford: Clarendon Press, 1957.

[2]  C. Canali, G. Ferla, B. Morten i A. Taroni, „Piezoresistivity effects in MOS-FET useful for pressure transducers,” J. Phys. D: Appl. Phys., tom 12, 1979.

[3]  „BSIM Group,” [Online]. Available: http://www-device.eecs.berkeley.edu/bsim/. [Data uzyskania dostępu: 22 maj 2012].Wszystkie Zeszyty