Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zasady publikacji w Zeszytach Naukowych WWSI

Redakcja Zeszytów Naukowych WWSI przyjmuje do druku artykuły w języku polskim lub angielskim. Wersję elektroniczną artykułu należy dostarczyć na adres redakcji Zeszytów Naukowych WWSI (redakcja@wwsi.edu.pl):

 • Artykuł w języku polskim powinien być przygotowany w formacie MS Word. Do redakcji artykuł należy przesłać jednocześnie w formacie MS Word oraz w formacie PDF.
 • Dla artykułów w języku angielskim poza formatem MS Word dopuszcza się również możliwość przesłania artykułu w języku znaczników LaTeX.

Zalecenia dotyczące wymaganej zawartości artykułu

 • Artykuł napisany w języku polskim powinien zawierać:
  • Tytuł w języku polskim i angielskim;
  • Nazwiska i imiona autorów;
  • Afiliacje wszystkich autorów;
  • Adres poczty elektronicznej, służący do korespondencji z autorami;
  • Streszczenie w języku polskim i angielskim, zawierające nie więcej niż 100 słów;
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
 • Artykuł napisany w języku angielskim powinien zawierać:
  • Tytuł w języku angielskim;
  • Nazwiska i imiona autorów;
  • Afiliacje wszystkich autorów;
  • Adres poczty elektronicznej, służący do korespondencji z autorami;
  • Streszczenie w języku angielskim, zawierające nie więcej niż 100 słów;
  • Słowa kluczowe w języku angielskim.

Zalecenia dotyczące sposobu formatowania tekstu

 • Struktura artykułu powinna odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom. W szczególności, tekst artykułu powinien być logicznie podzielony na rozdziały i podrozdziały – do tego celu warto stosować system nagłówków;
 • Wzory i równania powinny być umieszczone na środku strony. Po prawej stronie wzoru przy krawędzi strony powinien znajdować się numer wzoru umieszczony w nawiasach okrągłych:
 E=mc2(1)
 • Odwołania do wzorów w tekście artykułu powinny odbywać się przez przywołanie numeru wzoru w nawiasach okrągłych. Dla przykładu, (1) przedstawia znaną formułę opisującą równoważność energii i masy.
 • Grafika (rysunki, wykresy, zdjęcia) powinny być przygotowane tak, aby można je było przystosować do formatu B5. Pod rysunkiem powinien znajdować się numer rysunku wraz z podpisem.
 • Tabele należy budować z myślą o tym, iż w druku długość wiersza wynosi 14,2 centymetrów. Jeżeli tabela ma wiele kolumn, można ją umieścić na stronie zorientowanej poziomo. Nad tabelą powinien znajdować się numer tabeli wraz z podpisem.
 • Numerowana lista pozycji bibliograficznych cytowanych w artykule powinna być umieszczona na końcu artykułu w kolejności cytowania. Autorów piszących przy pomocy edytora MS Word zachęca się, aby korzystali z wbudowanego stylu bibliografii IEEE 2006. Jako przykład użycia tego stylu posłużą odwołania do przykładowej bibliografii przedstawionej na końcu niniejszej instrukcji:
 • Odwołania do literatury powinny być umieszczone w nawiasach kwadratowych. Przykładowe odwołanie [1] odnosi się do książki. Tymczasem odwołanie [2] wskazuje na artykuł w czasopiśmie. Pozycja [3] wskazuje na stronę internetową. Ponieważ strony internetowe mogą ulegać zmianie, należy podać datę dostępu do strony.
 • Wszystkie pozycje z listy bibliograficznej powinny być cytowane w tekście, w przeciwnym przypadku zostaną przez Redakcję usunięte z listy.

Procedura recenzowania artykułów

Artykuły przeznaczone do druku w Zeszytach Naukowych WWSI podlegają procedurze recenzowania, za którą odpowiada Redaktor Zeszytów Naukowych WWSI lub współpracujący z nim Redaktorzy tematyczni. Procedura składa się z kilku etapów:

 • W pierwszym etapie zostaje podjęta decyzja o tym, czy artykuł może zostać poddany recenzji. Jeżeli w sposób oczywisty artykuł nie spełnia wymagań formalnych lub jego treść nie jest zgodna z profilem czasopisma, Redaktor podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu.
 • W przypadku uznania, że żadne ze wspomnianych wyżej uchybień nie zachodzi, Redaktor decyduje o przekazaniu artykułu do recenzji. Zwykle wskazuje jednego recenzenta. Jednakże w uzasadnionych przypadkach może zdecydować, że artykuł zostanie przekazany dwóm recenzentom.
 • W recenzji może znaleźć się jedna z trzech konkluzji:
  • Przyjąć do publikacji
  • Przyjąć do publikacji po uwzględnieniu uwag
  • Odrzucić

W przypadku konkluzji pierwszej, artykuł zostanie przyjęty do druku. Konkluzja druga spowoduje, ze uwagi recenzenta są przekazane autorom, a Ci powinni się do nich odnieść, dokonując w artykule stosownych poprawek. W przypadku konkluzji trzeciej, artykuł nie będzie w Zeszytach drukowany.

 • Jeżeli dwóch recenzentów przekaże recenzje wzajemnie sprzeczne, wtedy Redaktor zasięga opinii członków Rady Programowej, a po zapoznaniu się z nimi podejmuje stosowne dalsze decyzje.
 • W uzasadnionych przypadkach, Redaktor może zdecydować o tym, iż artykuł zostanie przyjęty do druku w Zeszytach Naukowych WWSI z pominięciem recenzji. Decyzja taka może dotyczyć tych autorów, którzy w środowisku naukowym mają nieskazitelną opinię.
 • Na żadnym etapie procedury recenzowania autorzy artykułów nie są informowani o tym, kto jest recenzentem ich pracy.

Wymagania dotyczące standardów etycznych

Redaktorzy Zeszytów Naukowych WWSI chcą, aby ich czasopismo osiągnęło możliwie najwyższy poziom wydawniczy. W tym celu Redakcja stara się dochować wszelkiej staranności przy doborze artykułów, ale także przy ich przygotowaniu do druku.

Z drugiej strony również Autorzy powinni zachować wszelką możliwą staranność przy przygotowywaniu tekstów do publikacji. Redakcja oczekuje, że w tej sprawie będą oni profesjonalni i uczciwi. W szczególności, dla zachowania przejrzystości Redakcja zachęca, aby:

 • W przypadku, gdy artykuł ma więcej niż jednego autora, zamieścić na końcu artykułu informację, w której autorzy określą wkład poszczególnych osób w jego powstanie.
 • Jeżeli jest to uzasadnione, podać źródła finansowania pracy.

Oświadczenie o postępowaniu w razie stwierdzenia nadużyć

W przypadku podjęcia podejrzenia, że autor zgłoszonego artykułu postępuje nieuczciwie, redakcja czasopisma podejmie stosowne działania, adekwatne do stwierdzonych nieprawidłowości. W ekstremalnych przypadkach, nieuczciwy autor może dostać zakaz publikowania w Zeszytach Naukowych WWSI.

Dodatkowe zalecenia

 • Redakcja Zeszytów Naukowych WWSI prosi autorów, aby w artykule przygotowanym w formacie MS-Word nie stosowali funkcji dzielenia wyrazów, a także tzw. miękkich enterów (Shift+Enter).
 • Zaleca się, aby w treści artykułu unikać formy w pierwszej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej, a zamiast tego używać formy bezosobowej. Np. zamiast „Przeprowadziliśmy badania symulacyjne”, lepiej napisać „Zostały przeprowadzone badania symulacyjne”.

Przykładowa bibliografia

[1]J. F. Nye, Physical properties of crystals, Oxford: Clarendon Press, 1957.
[2]C. Canali, G. Ferla, B. Morten i A. Taroni, „Piezoresistivity effects in MOS-FET useful for pressure transducers,” J. Phys. D: Appl. Phys., tom 12, 1979.
[3]„BSIM Group,” [Online]. Available: http://www-device.eecs.berkeley.edu/bsim/. [Data uzyskania dostępu: 22 maj 2012].